เกียรติบัตร อบรมการเงิน/บัญชี 2565

การอบรมการเงิน-บัญชีโรงเรียน 15-18 ก.พ.65
ที่ ชื่อ-สกุล/โรงเรียน
1 นางสาวบารมี นครชัย
บ้านหญ้าปล้อง
2 นางศิริกุล วงศ์ศรีมี
บ้านหอยสะเดาพัฒนา
3 นางกฤษณา ทินวงศ์
บ้านคูซอด
4 นางจรินทร นาสารีย์
บ้านเปือย
5 นางสาวออยใจ ปราบภัย
บ้านเอกสร้างเรือง
6 นางขวัญฤทัย ชัยชาญ
บ้านโนนแย้
7 นางจินดาภร โพธิ์งาม
บ้านน้ำคำ
8 นายธีรพันธ์ ชาลีกุล
บ้านเวาะ
9 นางสาวหยาดฟ้า โพธิบุตร
บ้านหนองคำ
10 นางสาวฐิติชญาน์ สุปัตติ
บ้านหนองโนวิทยา
11 นางสาวรัตนาภรณ์ เจาะใจดี
อนุบาลวัดพระโต
12 นายธิตินงค์ อินทะนิล
บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
13 นางสาวอนัญญา พรมพุ้ย
บ้านหนองแวงโพนเขวา
14 นางสาวนิภาพร กิ่งบู
บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
15 นางโฉมยงค์ ศรีนนท์
มหาราช 3
16 นางสาวอรอนงค์ ทิมโพธิ์กลาง
บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
17 นางสาวพรสุดา พันธุลี
บ้านหนองเข็งเหล่าแค
18 นางสาวณัฐสุดา แก้วจันทร์
บ้านโนนอีปังโพนวัว
19 นางอรัญญา กิ่งสีดา
บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
20 นางสาวศุภรดา ศรีบุญเรือง
บ้านดอนสั้น
21 นางจีรนันท์ ภูดีปิยสวัสดิ์
อนุบาลศรีสะเกษ
22 นางพรธิรา อินทร์สำราญ
บ้านหนองโพธิ์
23 นางสาวสุลิตรา ทรงกรด
บ้านหนองสาดโนนเจริญ
24 นางวราภรณ์ ไชยโพธิ์
บ้านหนองสวง
25 นายจิตรภาณุ ชาติวัฒนชัย
บ้านดอนกลาง
26 นางสาวพัชรีพร สุดยอดสุข
บ้านก้านเหลือง
27 นางพัชรินทร์ สารีบุตร
บ้านหมากเขียบ
28 นางสาวสหฤทัย ด้วงนิล
บ้านยางกุดนาคำ
29 นางสาวสายสุรีย์ จิตชัยภูมิ
บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
30 นายทศพร ลัทธิมนต์
บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
31 นายอัคพงษ์ ศรีสกุล
บ้านบก
32 นายณรงค์ ฤทธิ์เดช
บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
33 นาพัทยา โพธิวัฒน์
บ้านแทงวิทยา
34 นายพงคร ขุมเงิน
บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
35 นางสาวอัคสิรา พวงสวัสดิ์
บ้านทุ่ม
36 นางสาวจีระนันท์ ขวัญอ่อน
บ้านขมิ้น
37 นางสาวจิตตรา มุกดาดี
บ้านโนนแกด
38 นางดรุณี นิยมวัน
บ้านหางว่าวโนนบัว
39 นางจิราวดี วัฒนอมรเกียรติ
บ้านหนองม่วงหนองแวง
40 นางสาวอัจฉรา ขันธวิทย์
บ้านเสือบอง
41 นางรัชณีย์ อาจหาญ
บ้านโพนค้อ
42 นางสุพีร์ โสมา
บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
43 นางสาวรัตติยา พันยา
บ้านจานหนองคู
44 นางสาวนฤมล มะโน
บ้านแดงเหล่ายอด
45 นางหนึ่งฤทัย ดีใจ
บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
46 นางสาวภิรมย์ญา สูนานนท์
ตะดอบวิทยา
47 นางธนารีย์ อนยะสิทธิ์
บ้านหนองแคนหนองเทา
48 นางสาวอธิตยา อารีย์
จินดาวิทยาคาร 3
49 นางสาวเกษสุดา โสดาโคตร
บ้านโพนแดง
50 นางสาวกัณฑิมา ศรีโคตร
บ้านแกประชาสามัคคี
51 นางสาวฐาปนีย์ เสนีทัย
บ้านก่อโนนหล่อง
52 นางฉวีวรรณ มากูล
บ้านหนองบัว
53 นางสาวอักษร พรมสิงห์
บ้านสร้างสะแบง
54 นางรุ่งนภา แหวนวงษ์
นิคมสร้างตนเอง ห้วยคล้า 2
55 นางนวลละออ วีสเพ็ญ
นิคมสร้างตนเอง ห้วยคล้า 3
56 นางสุพรรณี สารพล
บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
57 นางสาวนภาลัย ศรีสุข
บ้านสว่าง
58 นางกรรณิกา สังสิงหา
บ้านดงยาง
59 นางสาวสุริญาพร ลาลุน
บ้านหนองกันจอ
60 นางสาวศศิร์ธา จันทะคัด
บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
61 นางสาวเพ็ญนภา ภูธา
บ้านลิงไอ
62 นางสาวชุดาภา ไชยปัญญา
บ้านเจ้าทุ่ง
63 นางณัฎฐา บุญช่วย
บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
64 นางดาราวรรณ แก้วพะเนาว์
อนุบาลวังหิน
65 นางสาวอัญรินทร์ ทองปัญญา
บ้านกะเอิน
66 นางสาวลักษณ์ กาทอง
บ้านโพนดวน
67 นางปรียารัตน์ แสงใสแก้ว
ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
68 นางณภาภัช ดวนใหญ่
บ้านหัววัวหนองนารี
69 นางสาวจุฑามาศ ตั้งตระกูล
บ้านโนนสายหนองหว้า
70 นายณฐพงศ์ ชัยพร
บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
71 นางมาลัยวรรณ สงคราม
บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
72 นางละอองศรี กัณหา
บ้านสร้างบาก
73 นางสุดากณณ์ ถาชากุล
บ้านสะมัด
74 นายภากรณ์ พงษ์กร
บ้านหนองนาโพธิ์
75 นางอลิสา ประกอบเสียง
บ้านโพนยาง
76 นางสาวมาริษา สอนชูชีพ
บ้านทุ่งน้อย
77 นางชุติมา สว่างภพ
บ้านหนองทุ่ม
78 นางสาวนุตประวีณ์ บัวหอม
บ้านเห็นอ้ม
79 นางสุปราณี พรหมศักดิ์
บ้านตีกา
80 นางสาวกุลธิดา แสงใส
ชุมชนหนองสังข์
81 นางสาววิภานันท์ จันทะเสน
บ้านหนองตาเชียง
82 นางวนิดา ศรีสง่า
บ้านโนนดู่
83 นางสาวสุมาลี บุญรินทร์
บ้านละทาย
84 นางอัญชลี ใจกล้า
บ้านกอก
85 นางสาววิชสุดา ศิริยา
บ้านเขวา
86 นางวนิดา เบ้าทอง
บ้านเหม้าหนองเรือ
87 นายทวีศักดิ์ สาธุการ
บ้านยางน้อยสามัคคี
88 นางเพ็ญประภา จำเริญ
บ้านเปือย
89 นางสาวจิตสิริ ชินฮาด
บ้านหนามแท่ง
90 นางนวรัตน์ พรมดี
บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
91 นางสาวอรุณยุภา ดาประสงค์
บ้านกอกหัวนา
92 นางดาราวรรณ สายเสน
บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
93 นายธีรภณ ครองยุทธ
บ้านทาม
94 นางนพมาศ นวลศิริ
บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
95 นางพิญ์ชญาภา พงษ์ทอง
บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
96 นางสุธาทิพย์ จำชาติ
บ้านเมืองน้อยหนองมุข
97 นางทัศวรรณ เกษาชาติ
บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
98 นายสมศักดิ์ สุรวิทย์
บ้านทุ่งมั่ง
99 นายภิษณุ ไชยปัญญา
บ้านอิปาด
100 นางสมพร เกษรัตน์
บ้านหนองไฮ
101 นางพิสมร เพ็งจันทร์
บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
102 นายบรรจง พงษ์อุดม
บ้านพันลำ
103 นางสาวประยูร วงศาสนธิ์
บ้านเทิน
104 นายปัญญา ลาอำ
บ้านบัวน้อยโนนปอ
105 นายรัฐมนูญ ศรีสุธรรม
บ้านขาม
106 นางธัญพร พวงบุตรธนัช
บ้านจาน
107 นางสาวจิราพร สิมณี
บ้านอาลัย
108 นางสาวพิชญ์ปภา สาเลิศ
บ้านพะแนงวิทยา
109 นางสาวสุกัญญา คูณทวี
บ้านบูรพา
110 นางวารุณี พรหมดี
บ้านผักบุ้ง
111 นางอรชร สุนีพัฒน์
บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
112 นางสาวบุญเรือง พาวัน
บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
113 นายธวัชชัย บัวไขย
บ้านนาดี
114 นางสาวราตรี หงษ์ทอง
บ้านโนนสะอาดหนองอีตู้
115 นางอุไร คงมิยา
บ้านจิกกะลา
116 นางลำพูน มงคลโคตร
บ้านเกาะ
117 นางศรีประภา สุภาพ
บ้านหนองบัวท่าช้าง
118 นางสาวสุติมา สีดาพันธ์
บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
119 นายชัยยงค์ สีทิม
บ้านสีถาน
120 นางสาวจริยา อารีย์
บ้านขามป้อม
121 นายณัฐพงศ์ ดวงมาลา
บ้านโพนทรายโนนเรือ
122 นางสาวจุฑาภรณ์ อนันต์
บ้านดู่
123 นางสาวสิริกันยา ไตรณรงค์
บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
124 นางยุพาภรณ์ ไกรษี
บ้านหนองอีกว่าง
125 นางสุนิษา วงศ์ราษฎร์
บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
126 นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม
บ้านหนองมะแซว
127 นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์
บ้านดูนสิม(อสพป.8)
128 นางวันทนา แพ่งสวัสดิ์
บ้านมะกรูด
129 นายภัทรชัย ครองยุติ
บ้านหนองทามใหญ่
130 นางสาวภัสนันท์ อาสนะแก้วตระกูล
บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
131 นางสาวมะลิวรรณ สีเลือด
บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
132 นางสาวปฐมาวดี คำเพราะ
บ้านหนองเทา
133 นางสาวจริญญ์วรธ กตัญญู
บ้านโพธิ์ลังกา
134 นางสาวขวัญเรือน เงาศรี
บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
135 นางสาวณัชชา ศรีรักษา
อนุบาลกันทรารมย์
136 นางสาวธันย์ชนก มัญจกาเภท
บ้านอีต้อม
137 นางสาวพัฒนาทอง กิ่งบู
บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
138 นางศุภลักษณ์ เสมอภาค
บ้านหนองบัวไชยวาน
139 นางสาวจุฑานันท์ อังฉกรรณ์
บ้านหนองหวาย
140 นางสาวนิพัทธา ศรีสุข
บ้านหนองโอง
141 นางสาวจารุวรรณ เกิดกล้า
บ้านหนองดุมหนองม่วง
142 นางอารีวัฒน์ คำรอด
บ้านหนองหัวช้าง
143 นางคำปน สุชัยราช
บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
144 นางสาวสมจินตนา คำเพราะ
บ้านทุ่งพาย
145 นางสาวสิรันยา เกษแก้ว
บ้านบกขี้ยาง
146 นางสาวประไพ อินธิราช
บ้านกล้วย
147 นางสาวพรพิมล วิมลสุข
บ้านโคก
148 นางสุณัฎฐา รุ่งราม
บ้านลิ้นฟ้า
149 นางรัตนภา เบญมาตย์
บ้านดินดำ
150 นางขัติยา แสงสุข
บ้านผักขะ
151 นางสาวธิดารัตน์ ยิ้มญวน
บานดอนกาม
152 นางนวลจันทร์ นามวงศ์
บ้านค้อเมืองแสน
153 นางบัวผา ทบนา
บ้านโนนคูณ
154 นางสาวกนกวรรณ คำศรี
บ้านหอยโนนดู่
155 นางนุสรา กุลคุรุอนันต์
บ้านโนนติ้ว
156 นางกันยารัตน์ สุพรม
บ้านแก้ง
157 นางสาวรัชนี ศรีสอน
บ้านยางเครือ
158 นายพลายงาม คำนึง
บ้านกุดเมืองฮาม(สิริราษฎร์สงเคระห์)
159 นางกุลยาภรณ์ โรจสิริพงศ์
บ้านยางชุมใหญ่
160 นางสาววัชราภรณ์ ถาวร
อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
161 นางละอองดาว เชาว์ชอบ
บ้านบอนวิทยา
162 นางสาววีรวรรณ พวงผกา
บ้านจอมวิทยา
163 นางนิภาภรณ์ ศรีใส
บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
164 นางชฎาพร ขุขันธิน
อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
165 นางวรพร อินดา
บ้านโนนคูณ
166 นางบุษบา สินเติม
บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
167 นางอรวรรณ สายสิงห์
บ้านเท่อเล่อ
168 นายวิชัย กัญญาบุญ
บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
169 นางวิลันดร พร้อมสุข
บ้านร่องเก้า
170 นางสาวสุปราณี ศิลาวงค์
บ้านหนองกุงสนามชัย
171 นายสถาวร์ นารี
บ้านก่อนเส้า
172 นางพิสมัย ไชยขันตรี
บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
173 นางอิ่มใจ รำไพ
บ้านโคกสะอาด
174 นางสาวยุวธิดา สิมาขันธ์
บ้านหนองหิน
175 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ บุตรวงศ์
บ้านโนนสมบูรณ์
176 นางจันทรรัตน์ วิลัย
บ้านหนองแวง
177 นางสาวกาญจนา ไชยภักดิ์
บ้านโนนดู่
178 นายศักดิ์ดา กิ่งมณี
บ้านโพธิ์ทอง(โพธิ์ทองวิทยา)
179 นางสาวศินารักษ์ สุขโต
บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่
180 นางสาวพัทธนันท์ แก้วสังข์ไชย
บ้านปลาข่อ
181 นางมะยุรา พันธ์วิไล
บ้านเวาะวิทยาคม
182 นางพรประภา สิดาโคตร
บ้านหยอด
183 นางสาวธัญญารัตน์ วงชมภู
บ้านหนองสนม
184 นายนฤพล ภูภักดี
บ้านหนองตลาด
185 นางสาวปราณวลี จำลอง
บ้านนาม่อง นาเมือง
186 นางสาวธาราณินทร์ ชมภูพื้น
บ้านเหล่าฝ้าย
187 นายปัณณวิชญ์ ทวี
บ้านบกแดงผักขะย่า
188 นางจารุณี เอื่ยมสุข
บ้านดินดำเหล่าเสนใต้
189 นางสาววรัญญา วงษา
บ้านหัวเหล่า
190 นางสาวชวรรณรัตน์ กลางประพันธ์
บ้านโพนงาม
191 นายประสิทธิ์ โสภากุ
บ้านโนนสว่าง
192 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์สมาน
บ้านโปร่ง
193 นางสาวณัฐวรรณ สารบรรณ
บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
194 นางสาวสุภัทสจี นามวิชา
บ้านเหล่าฝ้าย
195 นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์
อนุบาลพยุห์
196 นายวงค์ชัย ประทุมวงษ์
บ้านเปือยประชาสามัคคี
197 นายชนะชัย พรมประดิษฐ์
บ้านหนองรัง
198 นางรุจิรดา ศรีสุธรรม
บ้านหนองหว้าทับทัย
199 นางสาวปวีณา มังษา
บ้านโพธ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
200 นางสาวสายฝน ขนันไทย
บ้านสร้างหว้า
201 นางสาวกัญญาภัทร บุญสังข์
บ้านหนองออ
202 นางอรจันทร์ จิตสำราญ
บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
203 นางสาวณัฐวรินทร์ เรืองฤทธิ์ราวี
บ้านโคกเพ็ก
204 นางสาวชูจิต อินตะนัย
บ้านหนองค้า
205 นางสาวประภัสสร คำวงษ์
บ้านเสมอใจหนองสลาม
206 นายทองลา เหมาะสพาน
บ้านโนนสว่าง
207 นางพิศยา โดดเดี่ยว
บ้านร่องสะอาด
208 นายสุเมธ สุขศรี
บ้านหนองเตย
209 นางสาวชมพูนุท จันทร์เรือง
บ้านกระหวันโนนเจริญ
210 นางสายพิณ เครือมา
บ้านป่าไร่
211 นางสาวบัวสอน สายทอง
บ้านตำแยหนองเม็ก
212 นางสาวศิรินภา แสงสิงห์
บ้านกระถุน
213 นางสาวชลธนิจ ศรีสัจธรรม
บ้านขนวนจานสามัคคี
214 นายนพดล ไชยมัชชิม
บ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฏร์บำรุง)
215 นางอนัญญา นนทะวงษ์
บ้านคูเมือง
216 นางสาวกมลพร ผาชัยฤดี
ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
217 นางสาวปิยะตะวัน จันทะพันธ์
บ้านขี้เหล็ก
218 นางสาวขนิษฐา นามโคตร
บ้านละเอาะ
219 นางน้ำเพชร อภัยศิลา
บ้านแวด
220 นางทิพวรรณ สุกแสก
บ้านทุ่งสว่าง
221 นางสาวชิรษาณ์ หอมคำ
บ้านหนองพะแนง
222 นางสาวมลฤดี สิทธิพร
บ้านน้ำเกลี้ยง
223 นายรักษ์วิชช์ ปรัสพันธ์
บ้านสบาย
224 นางละมุล เนื้อทอง
บ้านหนองแลงระไง
225 นายรุ่งพิทักษ์ ทวีชาติ
บ้านโนนงาม
226 นางสาวจันทร์ธิรา ศรีสุรักษ์
บ้านยางน้อยตองปิด
227 นางวัชรี ศรีคราม
บ้านกะวัน
228 นางสาววิชุดา ศรีสรณ์
บ้านลุมพุกคูวงศ์
229 นางจิราพร แถวพันธ์
บ้านบัวระรมย์
230 นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน
บ้านหนองบาง
231 นางสาวชัญญาภัค นันธิโค
บ้านรุ่ง
232 นางสาวรวิสรา ดวงแก้ว
บ้านหนองนาเวียง
233 นางสาวปานทิพย์ บุญชาลี
บ้านลุมภู
234 นายสุชาญสิทธิ์ หล้าคำ
บ้านโนนหนองสิม
235 นางสาววรลักษณ์ แสงอ่อน
บ้านโนนสว่าง
236 นางธัญสุดา บวรศักดิ์
บ้านสะพุง
237 นางสาวธัญพิชชา สารภาพ
บ้านหนองแวง
238 นางสาวนิษฐา ศรีวิเศษ
บ้านสะเต็ง
239 นางสาวธิติมา ฉิมงาม
บ้านหนองสวง
240 นางสาววัชราภรณ์ ถาวร
อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
241 นางสาวทัศพร รูปสิงห์
บ้านหนองไฮ
242 นางสาววริทธิ์นันท์ กัณหา
มหาราช 3
243 นางนิสราศักดิ์ เจียมเจริญศักดิ์
บ้านก้านเหลือง
244 นางสาวปรียารัตน์ บุญพามา
บ้านทุ่งน้อย
245 นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์
บ้านดอนกลาง
246 นางสาวพิรญาณ์ พิมสอน
บ้านหนองม่วงหนองแต้
247 นางสาวนิภาพร ชัยชาญ
บ้านผักขย่าใหญ่
248 ว่าที่ รต.ณัฐพงษ์ ยางธิสาร
บ้านหนองกก
249 นางสาวนิตภาพร สิมนาม
บ้านหนองแก้วสำโรง
250 นางศรีสุดา สุราวุธ
บ้านกระแซง(ครุราษฎร์นุกูล)
251 นางสาวพลอยไพลิน พรถนอม
บ้านหนองไผ่
252 นายวิชาญศักดิ์ ถึงสกุล
อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
253 นายสวัสดดิ์สุข สว่างภพ
อนุบาลยางชุมน้อย
254 นางคนึงนิต ไทยปิยะ
บ้านร่องสะอาด
255 นางสาวอิศราพร ป้องกัน
อนุบาลพยุห์
256 นายวิทวัส จันทะเสน
บ้านยาง
257 นางสาววราภรณ์ มีบุญเปี่ยม
นิคมสร้างตนเอง ห้วยคล้า 1
258 นางสาวจิตราพร บุตราช
บ้านซำโพธิ์
259 นางสาวพลอยไพลิน ใจใส
บ้านบัวระรมย์
260 นางอุมาพร พรหมบุตร
บ้านหนองครก
261 นางสาวชญาน์ทิพย์ คำลา
บ้านหนองคู
262 นางสาวกนกวรรณ แพ่งสภา
บ้านละเอาะ
263 นางสาวสายทอง วรรณทวี
บ้านสบาย
264 นางสาวเอื้องฟ้า แรงกล้า
บ้านรุ่ง
265 นางจิรัฐยา ธีรพัฒนาวงษ์
บ้านรุ่ง
266 นางสาวสุภาภรณ์ พละศักดิ์
บ้านเจี่ย