รหัสเข้าระบบรับนักเรียน
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 13
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18
4 กลางกันทรารมย์ 16
5 น้ำเกลี้ยง 25
6 พยุห์ 25
7 ยางชุมน้อย 16
8 วังหิน ๑ 19
9 วังหิน ๒ 14
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11
11 เมืองศรีลำดวน 18
12 เมืองหลวงพ่อโต 11
13 เมืองสวนสมเด็จ 17
14 บูรพาโนนคูณ 14
15 ประจิมโนนคูณ 16
รวม 259