кѺѡ¹
ç¹
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 13
2 กลางกันทรารมย์ 16
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26
5 น้ำเกลี้ยง 25
6 พยุห์ 25
7 ยางชุมน้อย 16
8 วังหิน ๒ 14
9 วังหิน ๑ 19
10 เมืองศรีลำดวน 18
11 เมืองสวนสมเด็จ 17
12 เมืองหลวงพ่อโต 11
13 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11
14 ประจิมโนนคูณ 16
15 บูรพาโนนคูณ 14
259