รหัสเข้าระบบรับนักเรียน
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 13
3 กลางกันทรารมย์ 16
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18
5 น้ำเกลี้ยง 25
6 พยุห์ 25
7 ยางชุมน้อย 16
8 วังหิน ๒ 14
9 วังหิน ๑ 19
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11
11 เมืองศรีลำดวน 18
12 เมืองสวนสมเด็จ 17
13 เมืองหลวงพ่อโต 11
14 ประจิมโนนคูณ 16
15 บูรพาโนนคูณ 14
รวม 259