รหัสเข้าระบบรับนักเรียน
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด
1 กลางกันทรารมย์ 16
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 13
5 น้ำเกลี้ยง 25
6 พยุห์ 25
7 ยางชุมน้อย 16
8 วังหิน ๒ 14
9 วังหิน ๑ 19
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11
11 เมืองศรีลำดวน 18
12 เมืองสวนสมเด็จ 17
13 เมืองหลวงพ่อโต 11
14 ประจิมโนนคูณ 16
15 บูรพาโนนคูณ 14
รวม 259