รายงานงบลงทุน รร. ปี 62
ที่ โรงเรียน ราย
การ
รวมงบ
ประมาณ
ราย
งาน
1 บ้านยาง กันทรารมย์ 1 399,900
2 บ้านจาน กันทรารมย์ 1 835,700
3 บ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ 1 520,000
4 บ้านอาลัย กันทรารมย์ 1 234,900
5 บ้านโคก กันทรารมย์ 1 260,000
6 บ้านขาม กันทรารมย์ 1 530,000
7 บ้านเปือย กันทรารมย์ 1 1,100,000
8 บ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ 1 400,000
9 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ 1 519,800
10 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ 1 4,028,000
11 บ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ 1 636,000
12 บ้านนาดี กันทรารมย์ 1 359,000
13 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ 1 394,500
14 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ 1 229,300
15 บ้านทาม กันทรารมย์ 1 282,800
16 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ 2 704,800
17 บ้านเกาะ กันทรารมย์ 2 1,040,300
18 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ 1 550,000
19 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ 1 700,000
20 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ 1 4,028,000
21 บ้านโพนทรายโนนเรือ กันทรารมย์ 1 4,028,000
22 บ้านกอก กันทรารมย์ 1 200,000
23 บ้านดูนสิม (อสพป.8) กันทรารมย์ 1 510,200
24 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ 1 600,000
25 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ 1 510,200
26 บ้านกล้วย กันทรารมย์ 1 200,000
27 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ 1 300,000
28 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ 1 385,000
29 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 1 190,000
30 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 1 161,000
31 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง 2 1,967,000
32 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 1 282,800
33 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 1 2,697,000
34 บ้านเวาะวิทยาคม น้ำเกลี้ยง 1 76,000
35 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง 1 240,000
36 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 1 207,400
37 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง 1 201,800
38 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 1 86,400
39 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง 1 225,000
40 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง 1 347,800
41 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง (เขิน) น้ำเกลี้ยง 1 230,000
42 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง 1 181,000
43 บ้านหนองกุงสนามชัย โนนคูณ 1 2,697,000
44 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ โนนคูณ 1 150,000
45 บ้านโนนคูณ โนนคูณ 1 255,700
46 บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ 1 432,700
47 บ้านหัวเหล่า โนนคูณ 1 4,028,000
48 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โนนคูณ 2 909,200
49 บ้านโพนงาม โนนคูณ 1 485,300
50 บ้านร่องเก้า โนนคูณ 1 150,000
51 อนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) โนนคูณ 1 200,000
52 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ โนนคูณ 1 492,400
53 บ้านโนนดู่ โนนคูณ 2 1,863,000
54 บ้านโปร่ง โนนคูณ 1 519,000
55 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 1 200,000
56 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ 1 466,000
57 บ้านคูเมือง พยุห์ 2 707,800
58 บ้านกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ 1 4,028,000
59 บ้านหนองเตย พยุห์ 1 238,000
60 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 1 417,000
61 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 1 730,000
62 อนุบาลพยุห์ พยุห์ 2 735,700
63 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ 1 127,600
64 อนุบาลวัดพระโต เมือง 1 12,455,000
65 บ้านก่อโนนหล่อง เมือง 1 510,200
66 บ้านหมากเขียบ เมือง 1 346,700
67 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมือง 1 369,500
68 บ้านหนองไผ่ เมือง 1 157,900
69 บ้านแกประชาสามัคคี เมือง 1 300,000
70 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) เมือง 1 69,800
71 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมือง 1 558,000
72 บ้านโนนแย้ เมือง 1 157,900
73 บ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) เมือง 1 254,000
74 บ้านหนองครก เมือง 1 363,800
75 บ้านหญ้าปล้อง เมือง 1 108,100
76 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง 1 167,000
77 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย 1 99,800
78 บ้านโนนคูณ ยางชุมน้อย 1 150,000
79 บ้านหอย-โนนดู่ ยางชุมน้อย 1 180,000
80 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย 1 160,900
81 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย 1 160,000
82 บ้านสะมัด วังหิน 1 239,500
83 อนุบาลวังหิน วังหิน 1 555,900
84 บ้านหนองกันจอ วังหิน 1 482,500
85 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน 1 620,600
86 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน 1 500,000
87 บ้านเห็นอ้ม วังหิน 1 497,100
88 บ้านโนนดู่ วังหิน 1 625,000
89 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน 1 490,000
90 บ้านสว่าง วังหิน 1 681,900
91 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วังหิน 2 848,000
92 บ้านโพนยาง วังหิน 1 459,200
93 บ้านทุ่ง วังหิน 1 625,800
94 บ้านดงยาง วังหิน 1 160,400
95 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน 1 350,000
96 บ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน 1 625,000
รวม 104 75,741,500 96