รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
ที่ โรงเรียน ราย
การ
รวมงบ
ประมาณ
ราย
งาน
1 บ้านเขวา กันทรารมย์ 2 1,147,800
2 บ้านจาน กันทรารมย์ 1 948,100
3 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ 1 498,000
4 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ 1 2,304,000
5 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ 1 200,000
6 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ 1 215,000
7 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ 1 2,697,000
8 บ้านละทาย กันทรารมย์ 1 647,500
9 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กันทรารมย์ 1 219,000
10 บ้านสีถาน กันทรารมย์ 1 74,500
11 บ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ 1 4,028,000
12 บ้านหนองกก กันทรารมย์ 1 124,700
13 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ 1 948,100
14 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) กันทรารมย์ 1 4,028,000
15 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ 1 948,100
16 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ 1 248,500
17 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ 1 118,100
18 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 1 289,900
19 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 1 4,028,000
20 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 1 135,000
21 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 1 2,697,000
22 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 1 203,200
23 บ้านโคกสะอาด โนนคูณ 1 275,300
24 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โนนคูณ 1 751,000
25 บ้านนาม่องนาเมือง โนนคูณ 1 400,000
26 บ้านโนนดู่ โนนคูณ 1 948,100
27 บ้านบกแดงผักขะย่า โนนคูณ 1 948,100
28 บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ 2 1,413,400
29 บ้านโพนงาม โนนคูณ 1 600,000
30 บ้านหนองตลาด โนนคูณ 1 104,200
31 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ โนนคูณ 1 600,000
32 บ้านหนองแวง โนนคูณ 1 253,700
33 บ้านหนองหิน โนนคูณ 2 1,364,800
34 บ้านเหล่าฝ้าย โนนคูณ 1 751,000
35 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 1 500,000
36 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 1 671,600
37 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ 1 200,000
38 บ้านป่าไร่ พยุห์ 1 200,000
39 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 1 4,028,000
40 บ้านหนองออ พยุห์ 1 2,697,000
41 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 เมือง 1 60,900
42 บ้านแกประชาสามัคคี เมือง 1 68,000
43 บ้านคูซอด เมือง 1 236,000
44 บ้านแดงเหล่ายอด เมือง 1 558,100
45 บ้านแทงวิทยา เมือง 1 361,000
46 บ้านโนนหนองหุ่งน้ำหว้าน้ำท่วม เมือง 1 200,000
47 บ้านโพนค้อ เมือง 1 588,000
48 บ้านเวาะ เมือง 1 324,000
49 บ้านหนองแก้วสำโรง เมือง 1 232,000
50 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมือง 1 468,600
51 บ้านหนองครก เมือง 1 4,028,000
52 บ้านหมากเขียบ เมือง 1 600,000
53 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง 1 300,000
54 บ้านหางว่าวโนนบัว เมือง 1 445,100
55 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมือง 1 200,000
56 มหาราช 3 เมือง 1 312,000
57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เมือง 1 2,611,600
58 บ้านดอนกาม ยางชุมน้อย 1 170,900
59 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย 1 120,200
60 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน 1 948,100
61 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน 1 345,600
62 บ้านกะเอิน วังหิน 1 200,000
63 บ้านทุ่งน้อย วังหิน 1 200,000
64 บ้านโนนดู่ วังหิน 1 600,000
65 บ้านลิงไอ วังหิน 1 63,600
66 บ้านสร้างบาก วังหิน 1 297,000
67 บ้านสร้างสะแบง วังหิน 1 4,028,000
68 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 200,000
69 บ้านหนองทุ่ม วังหิน 1 386,700
70 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน 1 152,000
รวม 73 62,759,100 67