รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
รายการ: สปช.101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ(ใต้ถุงโล่ง)
วงเงิน: 2,304,000 บาท
วันทำสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา
วิธีการจัดจ้าง e-Bidding เจาะจง
ชื่อผู้รับเหมา
วงเงินทำสัญญา บาท
เหลือคืนเข็ม บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 1 บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 2 บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 3 บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 4 บาท
รวมเบิกจ่าย 0 บาท | ยอดคงเหลือ 1789000 บาท