รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา)
รายการ: อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26
วงเงิน: 813,400 บาท
วันทำสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา
วิธีการจัดจ้าง e-Bidding เจาะจง
ชื่อผู้รับเหมา
วงเงินทำสัญญา บาท
เหลือคืนเข็ม บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 1 บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 2 บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 3 บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 4 บาท
รวมเบิกจ่าย 0 บาท | ยอดคงเหลือ 598000 บาท