รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านโพธิ์ลังกา
รายการ: สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
วงเงิน: 2,697,000 บาท
วันทำสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา
วิธีการจัดจ้าง e-Bidding เจาะจง
ชื่อผู้รับเหมา
วงเงินทำสัญญา บาท
เหลือคืนเข็ม บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 1 บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 2 บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 3 บาท
ยอดเบิก ครั้งที่ 4 บาท
รวมเบิกจ่าย 0 บาท | ยอดคงเหลือ 2023500 บาท