รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 60,900
รวม 60,900 1