รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 345,600
รวม 345,600 1