รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านแกประชาสามัคคี
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 68,000
รวม 68,000 1