รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านขี้เหล็ก
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 289,900
รวม 289,900 1