รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านเขวา
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 760,000
2 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 387,800
รวม 1,147,800 2