รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านคูซอด
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 236,000
รวม 236,000 1