รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านโคกเพ็ก
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 500,000
รวม 500,000 1