รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านเจี่ย
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 498,000
รวม 498,000 1