รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านดอนกาม
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 170,900
รวม 170,900 1