รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 บ้านพักครู 205/26 751,000
รวม 751,000 1