รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านแดงเหล่ายอด
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 558,100
รวม 558,100 1