รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านนาม่องนาเมือง
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 400,000
รวม 400,000 1