รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 สปช.101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ(ใต้ถุงโล่ง) 2,304,000
รวม 2,304,000 1