รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านบอนวิทยา
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 120,200
รวม 120,200 1