รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา)
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 สปช.301/26(ปี 2539) 600,000
2 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 813,400
รวม 1,413,400 2