รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านโพนค้อ
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 588,000
รวม 588,000 1