รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านรุ่ง
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 4,028,000
รวม 4,028,000 1