รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านละทาย
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 647,500
รวม 647,500 1