รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 219,000
รวม 219,000 1