รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านสีถาน
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 74,500
รวม 74,500 1