รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหนองกก
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 124,700
รวม 124,700 1