รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหนองแก้วสำโรง
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 232,000
รวม 232,000 1