รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 468,600
รวม 468,600 1