รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 200,000
รวม 200,000 1