รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหนองตลาด
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 104,200
รวม 104,200 1