รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหนองทุ่ม
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 386,700
รวม 386,700 1