รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหนองแวง
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 253,700
รวม 253,700 1