รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหนองหิน
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 บ้านพักครู 207 948,100
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 416,700
รวม 1,364,800 2