รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหนองออ
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 2,697,000
รวม 2,697,000 1