รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหนองไฮ
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 บ้านพักครู 207 948,100
รวม 948,100 1