รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 248,500
รวม 248,500 1