รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหมากเขียบ
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 สปช.301/26(ปี 2539) 600,000
รวม 600,000 0