รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหอยสะเดาพัฒนา
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 300,000
รวม 300,000 1