รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านหางว่าวโนนบัว
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 445,100
รวม 445,100 1