รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.บ้านอีต้อม
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 118,100
รวม 118,100 1