รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.มหาราช 3
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 312,000
รวม 312,000 1