รายงานงบลงทุน รร. ปี 2563
รร.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ ชื่อรายการงบลงทุน วงเงิน ราย
งาน
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 2,611,600
รวม 2,611,600 0