รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีประมาณ 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1   ใบงวดที่.......................วันที่.............................................
ที่ โรงเรียน อำเภอ รายการ งบ
ประมาณ
วงเงิน
ทำสัญญา
เบิก
ครั้งที่1
เบิก
ครั้งที่2
เบิก
ครั้งที่3
เบิก
ครั้งที่4
คงเหลือ เงิน
เหลือจ่าย
เหลือ
คืนเข็ม
วันทำ
สัญญา
วันสิ้นสุด
สัญญา
วิธี
จัดจ้าง
บริษัท
ผู้รับเหมา
1 บ้านเขวา กันทรารมย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 760,000  528,000  528,000  232,000      e-bid
ding
 หจก.สินประดิษฐ์การโยธา
2 บ้านเขวา กันทรารมย์ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 387,800  283,000  283,000  104,800      e-bid
ding
 หจก.ทวีธนาทรัพย์ก่อสร้าง
3 บ้านจาน กันทรารมย์ บ้านพักครู 207 948,100  720,000  720,000  228,100      e-bid
ding
 หจก.เอ็กซ์เบิร์ดคอนสตรัคชั่น999่
4 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 498,000  498,000  498,000  5 ส.ค.106 7 ก.ค.106 เจาะ
จง
 หจก.ทวีธนาทรัพย์ก่อสร้าง
5 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ สปช.101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ(ใต้ถุงโล่ง) 2,304,000  1,789,000  1,789,000  515,000      e-bid
ding
 ส.สถาปัตย์การโยธา
6 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 200,000  200,000  200,000      เจาะ
จง
 หจก.ขุนพันธุ์บริหารธุรกิจ
7 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 215,000  215,000  215,000  5 พ.ค.63 4 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 หจก.สินประดิษฐ์การโยธา
8 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 2,697,000  2,023,500  2,023,500  673,500      e-bid
ding
 บริษัท ไทย บิลบอร์ด จำกัด
9 บ้านละทาย กันทรารมย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 647,500  455,000  455,000  192,500  5 พ.ค.106 7 เม.ย.106 e-bid
ding
 หจก.อำนาจทรัพย์เพิ่มพูน
10 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กันทรารมย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 219,000  219,000  219,000  30 เม.ย.63 30 พ.ค.63 เจาะ
จง
 หจก.สินประดิษฐ์การโยธา
11 บ้านสีถาน กันทรารมย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 74,500  74,500  74,500      เจาะ
จง
 นายสมพงษ์ เตรียมไชย
12 บ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 4,028,000  2,890,000  2,890,000  1,138,000      e-bid
ding
 กิมเเซโลหะกิจ
13 บ้านหนองกก กันทรารมย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 124,700  124,700  124,700  5 พ.ค.63 4 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 หจก.ขุนพันธุ์บริหารธุรกิจ
14 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ บ้านพักครู 207 948,100  748,000  748,000  200,100      e-bid
ding
 ศรีสะเกษหินอ่อนและแกรนิตก่อสร้าง
15 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) กันทรารมย์ อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 4,028,000  4,028,000  4,028,000      e-bid
ding
 
16 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ บ้านพักครู 207 948,100  729,000  729,000  219,100      e-bid
ding
 หจก.โนนคูณก่อสร้าง
17 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 248,500  248,500  248,500      เจาะ
จง
 บริษัท สหมิตร เอ็กซิมพอร์ต จำกัด
18 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 118,100  118,100  118,100  8 พ.ค.63 6 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 หจก.ขุนพันธุ์บริหารธุรกิจ
19 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 289,900  289,900  289,900      e-bid
ding
 บริษัท สหมิตร เอ็กซิมพอร์ต จำกัด
20 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 4,028,000  2,700,000  2,700,000  1,328,000      e-bid
ding
 หจก.ทวีธนาทรัพย์ก่อสร้าง
21 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 135,000  135,000  135,000      เจาะ
จง
 บริษัท สหมิตร เอ็กซิมพร์ต จำกัด
22 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง สปช.104/28 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 2,697,000  2,180,000  2,180,000  517,000      e-bid
ding
 หจก.จุลมณีคอนสตรัคชั่นเซอร์วิส
23 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 203,200  203,200  203,200  5 พ.ค.63 5 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 หจก.ขุนพันธุ์บริหารธุรกิจ
24 บ้านโคกสะอาด โนนคูณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 275,300  275,300  275,300      เจาะ
จง
 หจก.ขุนพันธุ์บริหารธุรกิจ
25 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โนนคูณ บ้านพักครู 205/26 751,000  580,000  580,000  171,000      e-bid
ding
 หจก.เอ็กซ์เปิร์ต คอนสตรัคชั่น 999
26 บ้านนาม่องนาเมือง โนนคูณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 400,000  400,000  400,000      e-bid
ding
 หจก.ขุนพันธ์บริหารธุรกิจ
27 บ้านโนนดู่ โนนคูณ บ้านพักครู 207 948,100  720,000  720,000  228,100      e-bid
ding
 หจก.เอ็กซ์เปิร์ด คอนสตรัสตชั่น 999
28 บ้านบกแดงผักขะย่า โนนคูณ บ้านพักครู 207 948,100  730,000  730,000  218,100      e-bid
ding
 หจก.โนนคูณก่อสร้าง
29 บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ สปช.301/26(ปี 2539) 600,000  450,000  450,000  150,000      e-bid
ding
 หจก.เอ็กเปิร์ต คอนสตรัคชั่น 999
30 บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 813,400  598,000  598,000  215,400      e-bid
ding
 หจก.สินประดิษฐ์การโยธา
31 บ้านโพนงาม โนนคูณ สปช.301/26(ปี 2539) 600,000  440,000  440,000  160,000      e-bid
ding
 หจก.เอ็กซ์เปิร์ต คอนสตรัคชั่น 999
32 บ้านหนองตลาด โนนคูณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 104,200  104,200  104,200      เจาะ
จง
 หจก.ขุนพันธุ์บริหารธุรกิจ
33 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ โนนคูณ สปช.301/26(ปี 2539) 600,000  440,000  440,000  160,000      e-bid
ding
 หจก.เอ็กซ์เปิร์ต คอนสตัคชั่น 999
34 บ้านหนองแวง โนนคูณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 253,700  253,700  253,700  13 เม.ย.63   เจาะ
จง
 หจก.ขุนพันธุ์บริหารธุรกิจ
35 บ้านหนองหิน โนนคูณ บ้านพักครู 207 948,100  739,000  739,000  209,100      e-bid
ding
 ขุนพันธุ์บริหารธุรกิจ
36 บ้านหนองหิน โนนคูณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 416,700  315,000  315,000  101,700      e-bid
ding
 โนนคูณก่อสร้าง
37 บ้านเหล่าฝ้าย โนนคูณ บ้านพักครู 205/26 751,000  580,000  580,000  171,000      e-bid
ding
 หจก.เอ็กซ์เปิร์ต คอนสตรัคชั่น 999
38 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 500,000  500,000  500,000  8 พ.ค.63 7 ก.ค.63 เจาะ
จง
 นายชัยศิลป์ พิมสอน
39 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 671,600  671,600      e-bid
ding
 
40 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 200,000  200,000  200,000      เจาะ
จง
 บริษัท สหมิตร เอ็กซิมพอร์ต จำกัด
41 บ้านป่าไร่ พยุห์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 200,000  200,000  200,000      เจาะ
จง
 บริษัท สหมิตร เอ็กซิมพอร์ต จำกัด
42 บ้านร่องสะอาด พยุห์ อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 4,028,000  2,860,000  2,860,000  1,168,000      e-bid
ding
 หจก.ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น
43 บ้านหนองออ พยุห์ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 2,697,000  2,235,000  2,235,000  462,000      e-bid
ding
 ส.สถาปัตย์การโยธา
44 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 60,900  60,900  60,900  5 พ.ค.63 4 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 หจก.ศรีสะเกษหินอ่อนแกรนิตและก่อสร้าง
45 บ้านแกประชาสามัคคี เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 68,000  68,000  68,000      เจาะ
จง
 หจก.ศรีสะเกษหินอ่อนแกรนิตและก่อสร้าง
46 บ้านคูซอด เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 236,000  236,000  236,000  5 พ.ค.106 4 มิ.ย.106 เจาะ
จง
 ร้านเรวัตรก่อสร้าง
47 บ้านแดงเหล่ายอด เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 558,100  450,000  450,000  108,100      e-bid
ding
 บริษัท แอลบีพีเมดิคอลแอนด์ซายน์ จำกัด
48 บ้านแทงวิทยา เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 361,000  361,000  361,000  7 พ.ค.63 6 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนพันธ์บริหารธุรกิจ
49 บ้านโนนหนองหุ่งน้ำหว้าน้ำท่วม เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 200,000  200,000  200,000  8 พ.ค.63 7 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 เรวัตร สุภาพ
50 บ้านโพนค้อ เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 588,000  423,000  423,000  165,000      e-bid
ding
 หจก.ทวีธนาทรัพย์ก่อสร้าง
51 บ้านเวาะ เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 324,000  324,000  324,000  5 พ.ค.63 5 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 นายวิทยา พันธ์ุเพ็ง
52 บ้านหนองแก้วสำโรง เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 232,000  232,000  232,000      เจาะ
จง
 บริษัท สหมิตร เอ็กซิมพอร์ต จำกัด
53 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 468,600  468,600  468,600  7 พ.ค.63   เจาะ
จง
 นายบุญเพ็ง คำโต
54 บ้านหนองครก เมือง อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 4,028,000  2,758,000  2,758,000  1,270,000      e-bid
ding
 หจก.สินประดิษฐ์การโยธา
55 บ้านหมากเขียบ เมือง สปช.301/26(ปี 2539) 600,000  600,000      เจาะ
จง
 
56 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 300,000  300,000  300,000  7 พ.ค.63 21 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 บริษัท สหมิตร เอ็กซิมพอร์ต จำกัด
57 บ้านหางว่าวโนนบัว เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 445,100  445,100  445,100  14 พ.ค.63 13 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 นายสมจิตร ออมชมภู
58 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 200,000  200,000  200,000      เจาะ
จง
 นายไพบูลย์ ฤทธิโภค
59 มหาราช 3 เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 312,000  312,000  312,000      เจาะ
จง
 นายวสินธ์ สุทารส
60 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 2,611,600  2,611,600      e-bid
ding
 
61 บ้านดอนกาม ยางชุมน้อย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 170,900  170,900  170,900      เจาะ
จง
 บริษัท สหมิตร เอกซิมพอร์ด จำกัด
62 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 120,200  120,200  120,200  30 เม.ย.63 30 พ.ค.63 เจาะ
จง
 หจก.สหมิตรเอ็กซิมพอร์ด
63 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน บ้านพักครู 207 948,100  948,100  948,100      e-bid
ding
 หจก.กิมแซโลหะกิจ
64 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 345,600  345,600  345,600  8 พ.ค.63 6 มิ.ย.63 เจาะ
จง
 ห้างหุ้นส่วนขุนพันธฺ์
65 บ้านกะเอิน วังหิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 200,000  200,000  200,000  5 พ.ค.106 4 มิ.ย.106 เจาะ
จง
 นางสมหมาย โพธิสาร
66 บ้านทุ่งน้อย วังหิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 200,000  200,000  200,000      เจาะ
จง
 หจก.ศรีสะเกษหินอ่อนแกรนิตก่อสร้าง
67 บ้านโนนดู่ วังหิน สปช.301/26(ปี 2539) 600,000  440,000  440,000  160,000      e-bid
ding
 หจก.เอ็กซ์เปิร์ดคอนสตรัคชั่น999
68 บ้านลิงไอ วังหิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 63,600  63,600  63,600  24 เม.ย.63 27 พ.ค.63 เจาะ
จง
 หจก.แก้วมุกดาก่อสร้าง
69 บ้านสร้างบาก วังหิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 297,000  297,000  297,000      เจาะ
จง
 นายถนัด พานิช
70 บ้านสร้างสะแบง วังหิน อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 4,028,000  2,760,000  2,760,000  1,268,000      e-bid
ding
 หจก.กิมแชโลหะกิจ
71 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 200,000  200,000  200,000      เจาะ
จง
 หจก.ศรีสะเกษหินอ่อนแกรนิตและก่อสร้าง
72 บ้านหนองทุ่ม วังหิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 386,700  386,700  386,700      เจาะ
จง
 หจก.ศรีสะเกษหินอ่อนแกรนิตและก่อสร้าง
73 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น 152,000  152,000  152,000      เจาะ
จง
 
รายงานแล้ว 70 รายการ (94.59 %)  62,759,100   47,142,300   698000   0   0   0   46,444,300   15,616,800   0   
กลับ