สรุปการส่งไฟล์ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการศึกษา บุคลากร รร.สังกัด สพป.ศก.1 ปีงบประมาณ 2562 กลับ
ที่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ไฟล์ Teacher ไฟล์ Education
1 1033530001 บ้านหนองครก สวนสมเด็จ
2 1033530002 บ้านหนองโพธิ์ สวนสมเด็จ
3 1033530003 บ้านหนองสาดโนนเจริญ สวนสมเด็จ
4 1033530004 บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ
5 1033530005 บ้านดอนกลาง สวนสมเด็จ
6 1033530007 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ
7 1033530008 บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ
8 1033530009 บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ
9 1033530010 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ สวนสมเด็จ
10 1033530011 บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ
11 1033530012 บ้านทุ่ม ศรีลำดวน
12 1033530013 บ้านขมิ้น ศรีลำดวน
13 1033530014 บ้านเสือบอง ศรีลำดวน
14 1033530015 บ้านโนนแกด ศรีลำดวน
15 1033530016 บ้านหางว่าวโนนบัว ศรีลำดวน
16 1033530017 บ้านฮ่องแข้ดำ ศรีลำดวน
17 1033530018 บ้านหนองม่วงหนองแวง ศรีลำดวน
18 1033530019 บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน
19 1033530020 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ศรีลำดวน
20 1033530021 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ศรีลำดวน
21 1033530022 บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน
22 1033530023 บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน
23 1033530024 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ
24 1033530025 บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ
25 1033530026 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ
26 1033530027 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ
27 1033530028 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สวนสมเด็จ
28 1033530029 บ้านบก สวนสมเด็จ
29 1033530030 บ้านซำโพธิ์ สวนสมเด็จ
30 1033530031 จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน
31 1033530032 ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน
32 1033530034 บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน
33 1033530035 บ้านแกประชาสามัคคี ศรีลำดวน
34 1033530036 บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน
35 1033530037 บ้านโพนแดง ศรีลำดวน
36 1033530038 บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต
37 1033530039 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) หลวงพ่อโต
38 1033530040 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม หลวงพ่อโต
39 1033530041 บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต
40 1033530042 บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต
41 1033530043 บ้านดอนสั้น หลวงพ่อโต
42 1033530044 มหาราช ๓ หลวงพ่อโต
43 1033530045 บ้านโนนอีปังโพนวัว หลวงพ่อโต
44 1033530047 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต
45 1033530049 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต
46 1033530050 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต
47 1033530051 บ้านคูซอด พระธาตุฯ
48 1033530052 บ้านเวาะ พระธาตุฯ
49 1033530053 บ้านเปือย พระธาตุฯ
50 1033530054 บ้านน้ำคำ พระธาตุฯ
51 1033530055 บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ
52 1033530057 บ้านหนองคำ พระธาตุฯ
53 1033530058 บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ
54 1033530061 บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ
55 1033530062 บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ
56 1033530063 บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ
57 1033530064 บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ
58 1033530065 อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร.
59 1033530066 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ
60 1033530067 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ
61 1033530068 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) มิตรภาพ
62 1033530069 บ้านอีต้อม กลาง กร.
63 1033530070 บ้านมะกรูด มิตรภาพ
64 1033530071 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ
65 1033530072 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพ
66 1033530073 บ้านโนนผึ้ง กลาง กร.
67 1033530074 บ้านหนองหวาย กลาง กร.
68 1033530075 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร.
69 1033530076 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) กลาง
70 1033530077 บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร.
71 1033530078 บ้านหนองโอง กลาง กร.
72 1033530079 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร.
73 1033530080 บ้านหนองถ่ม กลาง กร.
74 1033530081 บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร.
75 1033530082 บ้านบกขี้ยาง กลาง กร.
76 1033530083 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กลาง กร.
77 1033530084 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง
78 1033530085 บ้านทุ่งพาย กลาง กร.
79 1033530086 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ
80 1033530087 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ
81 1033530088 บ้านดู่ ทักษิณฯ
82 1033530089 บ้านโพนทรายโนนเรือ ทักษิณฯ
83 1033530090 บ้านสีถาน ทักษิณฯ
84 1033530091 บ้านขามป้อม ทักษิณฯ
85 1033530092 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณฯ
86 1033530093 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ
87 1033530094 บ้านเกาะ ทักษิณฯ
88 1033530095 บ้านหนองกก มิตรภาพ
89 1033530096 บ้านยาง มิตรภาพ
90 1033530097 บ้านหนองกี่ มิตรภาพ
91 1033530098 บ้านกล้วย กลาง กร.
92 1033530099 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง มิตรภาพ
93 1033530100 บ้านโคก มิตรภาพ กร.
94 1033530101 บ้านจาน ทักษิณฯ
95 1033530102 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) ทักษิณฯ
96 1033530103 บ้านอาลัย ทักษิณฯ
97 1033530104 บ้านบูรพา ทักษิณฯ
98 1033530105 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ
99 1033530106 บ้านนาดี ทักษิณฯ
100 1033530107 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณฯ
101 1033530108 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ
102 1033530109 บ้านจิกกะลา ทักษิณฯ
103 1033530111 บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ
104 1033530112 บ้านพันลำ ฟากมูลฯ
105 1033530113 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ
106 1033530114 บ้านเทิน ฟากมูลฯ
107 1033530115 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลฯ
108 1033530116 บ้านขาม ฟากมูลฯ
109 1033530117 บ้านหนองไฮ ฟากมูลฯ
110 1033530118 บ้านอิปาด ฟากมูลฯ
111 1033530119 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลฯ
112 1033530120 บ้านหนองเทา ฟากมูล
113 1033530121 บ้านละทาย ฟากมูลฯ
114 1033530122 บ้านกอก ฟากมูลฯ
115 1033530123 บ้านเขวา ฟากมูลฯ
116 1033530124 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลฯ
117 1033530125 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ
118 1033530126 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ
119 1033530127 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลฯ
120 1033530128 บ้านทาม ฟากมูลฯ
121 1033530129 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลฯ
122 1033530130 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ
123 1033530131 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ
124 1033530132 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ
125 1033530133 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลฯ
126 1033530134 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ
127 1033530135 บ้านเปือย ฟากมูลฯ
128 1033530136 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลฯ
129 1033530137 บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ
130 1033530594 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ
131 1033530595 บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ
132 1033530596 บ้านจอมวิทยา ยางชุมฯ
133 1033530597 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ
134 1033530598 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมฯ
135 1033530599 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ
136 1033530600 บ้านดินดำ ยางชุมฯ
137 1033530601 บ้านผักขะ ยางชุมฯ
138 1033530603 บ้านคอนกาม ยางชุมฯ
139 1033530604 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ
140 1033530605 บ้านยางเครือ ยางชุมฯ
141 1033530606 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ
142 1033530607 บ้านแก้ง ยางชุมฯ
143 1033530608 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ
144 1033530609 บ้านหอย-โนนดู่ ยางชุมฯ
145 1033530610 บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ
146 1033530646 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ
147 1033530647 บ้านก้อนเส้า บูรพาฯ
148 1033530648 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาฯ
149 1033530649 บ้านโคกสะอาด บูรพาฯ
150 1033530650 บ้านหนองหิน บูรพาฯ
151 1033530651 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ
152 1033530652 บ้านหนองแวง บูรพาฯ
153 1033530653 บ้านโนนดู่ บูรพาฯ
154 1033530655 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ
155 1033530656 บ้านหนองสนม ประจิมฯ
156 1033530657 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ
157 1033530658 บ้านปลาข่อ ประจิมฯ
158 1033530659 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมฯ
159 1033530660 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ
160 1033530661 บ้านหยอด ประจิมฯ
161 1033530662 บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ
162 1033530663 บ้านหนองตลาด ประจิมฯ
163 1033530664 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ
164 1033530665 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ
165 1033530666 บ้านโนนคูณ บูรพาฯ
166 1033530667 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ
167 1033530668 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ
168 1033530670 บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ
169 1033530671 บ้านร่องเก้า บูรพาฯ
170 1033530672 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมฯ
171 1033530673 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ
172 1033530674 บ้านโปร่ง ประจิมฯ
173 1033530675 บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ
174 1033530676 บ้านโนนสว่าง ประจิมฯ
175 1033530677 บ้านโพนงาม ประจิมฯ
176 1033530705 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง
177 1033530706 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง
178 1033530707 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง
179 1033530708 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง
180 1033530709 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง
181 1033530710 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง
182 1033530711 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง
183 1033530712 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง
184 1033530713 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง
185 1033530714 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง
186 1033530715 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง
187 1033530716 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง
188 1033530717 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง
189 1033530718 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง
190 1033530719 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
191 1033530720 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง
192 1033530721 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง
193 1033530722 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง
194 1033530723 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง
195 1033530724 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง
196 1033530725 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง
197 1033530726 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง
198 1033530727 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง
199 1033530728 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง
200 1033530729 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง
201 1033530730 บ้านหนองบัว วห.1
202 1033530731 บ้านสร้างสะแบง วห.1
203 1033530732 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1
204 1033530733 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1
205 1033530734 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1
206 1033530735 บ้านสว่าง วห.1
207 1033530736 บ้านดงยาง วห.1
208 1033530737 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1
209 1033530738 บ้านหนองกันจอ วห.1
210 1033530739 บ้านเจ้าทุ่ง วห.1
211 1033530740 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วห.1
212 1033530741 บ้านลิงไอ วห.1
213 1033530742 อนุบาลวังหิน วห.1
214 1033530743 บ้านกะเอิน วห.1
215 1033530744 บ้านโพนดวน วห.1
216 1033530745 บ้านหัววัวหนองนารี วห.1
217 1033530746 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1
218 1033530747 บ้านโนนสายหนองหว้า วห.1
219 1033530748 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วห.1
220 1033530749 บ้านโพนยาง วห.2
221 1033530750 บ้านทุ่งน้อย วห.2
222 1033530751 บ้านหนองทุ่ม วห.2
223 1033530752 บ้านเห็นอ้ม วห.2
224 1033530753 บ้านตีกา วห.2
225 1033530754 ชุมชนหนองสังข์ วห.2
226 1033530755 บ้านหนองตาเชียง วห.2
227 1033530756 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2
228 1033530757 บ้านโนนดู่ วห.2
229 1033530758 บ้านทุ่ง วห.2
230 1033530759 บ้านสร้างบาก วห.2
231 1033530760 บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2
232 1033530761 บ้านสะมัด วห.2
233 1033530762 บ้านหนองคู วห.2
234 1033530826 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์
235 1033530827 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์
236 1033530828 บ้านกระถุน พยุห์
237 1033530829 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์
238 1033530830 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์
239 1033530831 บ้านโนนเพ็ก พยุห์
240 1033530832 บ้านหนองออ พยุห์
241 1033530833 บ้านสร้างหว้า พยุห์
242 1033530834 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) พยุห์
243 1033530835 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์
244 1033530836 บ้านหนองค้า พยุห์
245 1033530837 บ้านโคกเพ็ก พยุห์
246 1033530838 อนุบาลพยุห์ พยุห์
247 1033530839 บ้านคูเมือง พยุห์
248 1033530840 บ้านหนองรัง พยุห์
249 1033530841 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์
250 1033530843 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์
251 1033530844 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์
252 1033530845 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์
253 1033530846 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์
254 1033530847 บ้านร่องสะอาด พยุห์
255 1033530848 บ้านป่าไร่ พยุห์
256 1033530849 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) พยุห์
257 1033530850 บ้านหนองเตย พยุห์
258 1033530851 บ้านเสมอใจ พยุห์
รวม 258 258
กลับ