ส่งมอบหนังสือเรียน ปีการศึกษา 1/2561
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 15 57.69
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 10 62.50
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 9 50.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 14 56.00
6 พยุห์ 25 10 40.00
7 ยางชุมน้อย 16 12 75.00
8 วังหิน ๑ 19 10 52.63
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 9 81.82
11 เมืองศรีลำดวน 18 15 83.33
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 9 52.94
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 8 72.73
14 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
รวม 258 177 68.60