รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ปี 2563
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด รายงาน ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
2 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
6 พยุห์ 25 22 88.00
7 ยางชุมน้อย 16 15 93.75
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00
9 วังหิน ๒ 14 13 92.86
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 9 81.82
11 เมืองศรีลำดวน 18 16 88.89
12 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
13 เมืองสวนสมเด็จ 17 16 94.12
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
รวม 258 248 96.12