เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1
2 บ้านโนนคูณ 1
3 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1
4 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1
5 บ้านเท่อเล่อ 1
6 บ้านร่องเก้า 1
7 บ้านหนองแวง 1
8 บ้านโนนดู่ 1
9 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 1
10 บ้านโคกสะอาด 1
11 บ้านหนองหิน 1
12 บ้านโนนสมบูรณ์ 1
13 บ้านหนองกุงสนามชัย 1
14 บ้านก้อนเส้า 1
รวม 14