เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านอีต้อม 1
2 อนุบาลกันทรารมย์ 1
3 บ้านโนนผึ้ง 1
4 บ้านหนองหวาย 1
5 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1
6 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 1
7 บ้านหนองบัวไชยวาน 1
8 บ้านหนองโอง 1
9 บ้านกล้วย 1
10 บ้านหนองดุมหนองม่วง 1
11 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1
12 บ้านทุ่งพาย 1
13 บ้านหนองถ่ม 1
14 บ้านหนองหัวช้าง 1
15 บ้านบกขี้ยาง 1
16 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 1
รวม 16