เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 1
2 บ้านอีต้อม 1
3 บ้านหนองโอง 1
4 บ้านบกขี้ยาง 1
5 บ้านหนองหวาย 1
6 บ้านโนนผึ้ง 1
7 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1
8 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 1
9 บ้านหนองบัวไชยวาน 1
10 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1
11 บ้านหนองดุมหนองม่วง 1
12 บ้านหนองถ่ม 1
13 บ้านหนองหัวช้าง 1
14 บ้านกล้วย 1
15 อนุบาลกันทรารมย์ 1
16 บ้านทุ่งพาย 1
รวม 16